SJll별빛사랑님의 프로필

1. 인터넷 주소창에.. http://음악주소/을 치고 엔터 2. 까만색의 SHOUT cast D.N.A.S Status 라는 창이뜬다 3. 2번창의 오른쪽 상단 끝쪽에.. 02월 13일 18:20

한마디
저장
600자 남음

2018년 03월 12일

 • II언양셔리
  /보/♡♡ 。 * ˚ 。 * 。˚ * 。* 。 * /주/♡♡♡짝짝짝☆★♡˚●…˚♡˚●/파/…짝짝짝…●˚♡˚…●…˚♡...♡♡ /보/。 * ˚ 。 * 。˚ * 。* 。 * ♡♡♡짝짝짝☆/검/★♡˚●…˚♡˚●…짝짝짝…/황/●˚♡˚…●…˚♡...♡♡ 。 * ˚ 。 /검/* 。˚ * 。* 。 * ♡♡♡짝짝짝☆★♡˚●…/빨/˚♡˚●…짝짝짝…●˚♡˚…●…/보/˚♡...♡♡ 。 * ˚ 。 * 。˚ * 。* 。 * ♡♡♡/보/짝짝짝☆★♡˚●…˚♡/파/˚●…짝짝짝…●˚♡˚…●…˚♡...♡♡ 。 * ˚ 。 /검/* 。˚ * 。* 。 * ♡♡♡/빨/짝짝짝☆★♡˚●…˚♡˚●/검/…짝짝짝…●˚♡˚…●…˚♡...♡♡ 。
  저장

2018년 01월 31일

  저장

2017년 07월 06일

 • ll별빛사랑ll  짝짝짝짝♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥♥*..*♥ ♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥♥*..*♥ ♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥♥*..*♥ ♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥♥*..*♥ ♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥짝짝짝짝♥*..*♥짝짝짝짝
  저장

2017년 05월 27일

 • LJ별빛사랑ll  …♡별빛사랑 On Air트로트만 주세요♡…

  º☆º◆…♡ 청곡마감합니다♡…◆º☆º
  저장

2017년 03월 25일

 • LJ별빛사랑ll  짝짝짝.....★♡♣..짝짝짝......☆※♧....짝짝짝.....★♡♣..짝짝짝......☆※♧....짝짝짝.....★♡♣..짝짝짝......☆※♧....짝짝짝.....★♡♣..짝짝짝......☆※♧....짝짝짝.....★♡♣..짝짝짝......짝짝짝
  저장